Opinio Institute Kft

Adatkezelési tájékoztató kiegészítés

 

Bevezetés

Az Opinio Institute Kft (1141 Budapest, Szugló u. 82., e-mail: , bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő harmadik személyek (a továbbiakban: Partner) elektronikus levél (e-mail) útján történő megkereséseit szabályozza a e-mail címről megküldött tájékoztatókkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő a Partnerek megkeresése, visszajelzése és érdeklődése alapján számukra nyújtott ajánlatok adatkezelési szabályait a jelen tájékoztatóban rögzítette (a továbbiakban: Program). A Partner a megkereséskor megkapja a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jelen okiratba foglalt tájékoztatást, amit Partner a Programba történő belépését megelőzően tud megismerni, illetve elfogadni.

A jelen Adatkezelési tájékoztató kiegészítés a megkeresésekhez kapcsolódó adatvédelmi szabályokat rögzíti, amelyek kiegészítik az Adatkezelő általános adatkezelési szabályzatát és azzal együttesen értelmezendő.

Adatkezelő általános adatkezelési szabályzata https://opinio.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
Adatkezelő a Kedvezményprogramjához kapcsolódó kiegészítő adatvédelmi szabályzata https://opinio.hu/adatkezelesi-tajekoztato-kiegeszites

 

Az együttes adatkezelési szabályokat a résztvevők a Programba történő belépéssel elfogadják. A Programba történő belépés és az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására azzal, hogy az adatkezelési szabályok elfogadásának elmaradása esetén az Adatkezelő a Programban történő részvételt, mint szolgáltatást teljesíteni nem tudja.

 

A Program

Az Adatkezelő az „Opinio” elnevezésű társadalmi, közvélemény- és piackutatási applikáció kidolgozója és szolgáltatója (továbbiakban: Applikáció). Az Applikáció segítséget nyújt abban, hogy ügyfelei, partnerei (továbbiakban: Partner) jobb és pontosabb fogyasztói marketing ismeretekhez jussanak és ezáltal megfelelő üzleti döntéseket hozhassanak. Az Adatkezelő az adott Partnerével és az Applikációt letöltő tagok bevonásával egyes, előre meghatározott kérdéskörben elemzéseket, felméréseket készít, amelyek mind a Szolgáltató, mind a Partner számára objektív képet adhatnak az adott kérdéskörrel kapcsolatos felhasználói véleményekről.

A Program célja az, hogy a Szolgáltató különböző mikro- és kisvállalkozások részére elérhetővé tegyen olyan, a vendéglátóipari piaci trendekkel, vásárlói szokásokkal, fogyasztói elvárásokkal kapcsolatos információk és felmérések elérését, amelyeket más közvéleménykutató eszközökkel nem vagy csak jelentősen nagyobb költségekkel tudna megkapni és ezáltal hatékonyabb és akár eredményesebb működést tudjanak megvalósítani. A Program célja továbbá az, hogy mikro- és kisvállalkozásnak minősülő vendéglátóipari vállalkozások minél szélesebb körét elérje, és a Program céljait és a biztosított lehetőségeket megismertesse, lehetőséget adva ezzel a címzetteknek arra, hogy az Adatkezelővel további kapcsolatot alakítsanak ki.

Az adatkezelő kizárólag vállalkozások részére nyújt szolgáltatást, megkeresést természetes személyek részére nem küld.

 

Részletes szabályok

 1. A Programba történő belépés

A Partner a Programba történő belépését a Szolgáltató részére küldött megkereséssel és válasz e-mail megküldésével jelezheti. A belépési szándék kifejezésével a Partner hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A megadott adatokat az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 1. Az érintettek és a kezelt adatok köre:
 • A megkeresések esetén: cégnév és az érintett kapcsolattartói e-mail címe,
 • Programba történő belépés esetén: cégnév, képviselő, egyéb átadott személyes adatok, az érintett kapcsolattartó adatai, elérhetőségei, e-mail cím.

Megkeresések (vagyis a bemutatkozó üzenet) esetén a mikro- és kisvállalkozásnak minősülő vendéglátóipari vállalkozások egyes személyes adatainak kezelését érinti, amelyeket a ……………………… közzétett neve és elektronikus levélcíme [Jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk [1) bekezdés f) pont]) kerül felhasználásra.

A bemutatkozó üzenetre reagáló válaszüzenetek és ezt követő közvetlen interakció, és ezáltal a Programba történő belépés kapcsán a válaszoló fentiek szerinti adatai, illetve az üzenet tartalma. [Jogalapja: a Partner hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont])

Az érintett és a Partner tudomásul veszi, hogy a Programba történő belépés során megadott adatok megadása során saját felelősségére járnak el és szavatolják az ott megadott adatok helyességét. Az érintett és a Partner tudomásul veszik, hogy a hibásan vagy tévesen megadott adatokért az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt, és profilalkotást sem végez.

 1. Adatkezelési cél:
 • A megkeresések esetén a Programban céljainak és az általa nyújtott lehetőségek bemutatása
 • Programba történő belépés esetén:
  • nyilvántartás vezetése az összes belépő Partnerről, és szükség esetén a nyilvántartott adatok frissítése, kommunikáció a Partnerekkel; illetve
  • az érintettek Partnerek azonosítása a Programban történő részvétel során,
  • a Partnerek részére üzleti célú megkeresések, ajánlatok küldése, ezekkel kapcsolatos egyeztetés, kapcsolattartás,
  • csalások észlelésére, a személyi adatok vagy kapcsolattartási adatok megerősítésére, valamint ellenőrzési és/vagy megelőzési célokra.
 1. Adatkezelés időtartama:
 • amennyiben az érintettek és a Partner a Programba belépnek, de a Szolgáltató későbbi megkereséseire nem válaszolnak, illetve a felek között jogviszony nem jön létre, úgy a Programba történő belépés napja évének utolsó napja, vagy
 • amennyiben az érintettek és a Partner a Szolgáltató megkeresésére nem válaszolnak és/vagy a Programba nem lépnek be, úgy a Programmal kapcsolatos megkeresés megküldése napjától számított 10-ik nap,
 • amennyiben az érintettek és a Partner a Programba belépnek, és a Szolgáltatóval jogviszonyba lépnek a Programmal kapcsolatosan, úgy a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában meghatározott ideig.

Az adatkezelés időtartamának lejártát követően, a fenti első és második esetben, illetve amennyiben ezt a Partner vagy az érintett kéri az Adatkezelő az adatokat törli.

 1. Adatkezelés jogalapja:
 • A megkeresések esetén: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk [1) bekezdés f) pont
 • Programba történő belépés esetén:
  • az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont,
  • a jogviszony létrejötte esetén az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. Cikk (1) bek c) pont és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése
 1. Adatfeldolgozók, illetve az adatok átadása és továbbítása a megkeresések kiküldése esetén:

Az adatokat az Adatkezelőn kívül más személyek nem ismerik meg, adatfeldolgozót – az elektronikus üzenet kiküldését támogató platform kivételével – az Adatkezelő nem vesz igénybe.

Harmadik országba továbbítandó személyes adatok: Az Adatkezelő a bemutatkozó üzenetek kiküldésére a MAILCHIMP platformot veszi igénybe [mint adatfeldolgozót], amelynek során az adatok az Európai Gazdasági Térség területén kívülre kerülhetnek. Az adatfeldolgozó az adatkezelés jogszerűségét [a GDPR-nak való megfelelést] a Bizottság 2021. június 4-i (EU) 2021/914 számú, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló végrehajtási határozata melléklete szerinti általános szerződési feltételek [„Standard Contractual Clauses”] alkalmazásával biztosítja.

mailchimp.com (The Rocket Science Group, LLC [675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

 1. Adatfeldolgozók, illetve az adatok átadása és továbbítása a Programba történő belépés esetén:
 • tárhely-szolgáltatás biztosítása, rendszergazdai feladatok ellátása, az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a Szolgáltató által gyűjtött és az érintett által megadott személyes adatok átadhatóak a Szolgáltató olyan együttműködő partnereinek, akik a szolgáltatással kapcsolatban közreműködőként bevonásra kerülnek, így könyvelési, számlázási célból, az adatok feldolgozásában közreműködő partnerek, függetlenül attól, hogy ezek a közreműködők természetes vagy jogi személyek
 • a Szolgáltató által gyűjtött és az érintett által megadott személyes adatok átadhatóak a Program teljesítésébe bevont partnereknek.

 

Az érintetteket megillető jogok

A Szolgáltató biztosítja valamennyi érintett részére, hogy az adatvédelmi jogaikat érvényesíthessék. Az érintetteket az alábbi jogok illetik meg, mely jogok részlet szabályait a Szolgáltató általános adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. A Szolgáltató rögzítik, hogy a Partnerek amennyiben nem kívánnak a Programba belépni, úgy adataik a fentiek szerint törlésre kerülnek, illetve bármikor kérhetik az adataik törlését. Amennyiben a Partner adatai törlését kéri, úgy azt az Adatkezelő 3 napon belül teljesíti.

Az érintettek jogai

 • Tájékoztatáshoz való jog
 • Hozzáféréshez való jog
 • Helyesbítés joga
 • Törléshez való jog és törlés (anonimizálás)
 • Korlátozáshoz való jog
 • Tiltakozás joga
 • Hozzájárulás visszavonásának joga (csak hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén)
 • Az Adatkezelőhöz és adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás joga

Opinio Institute Kft (1141 Budapest, Szugló u. 82., e-mail: )

 • Bírósághoz fordulás joga

Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás megindításának joga

Az érintett panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9; Telefon: +36 1 391 1400).