Opinio Institute Kft

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2024. május 6.

Tartalom 

1. Bevezetés

 

2.A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

2.1. Felhasználói adatok Weblapon 

2.2 A Weblap saját cookie kezelése 

2.3 Az Applikációhoz és a tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 

2.3.1 Regisztráció és belépés 

2.3.2 Felmérések adatai 

2.3.2.1 Általánosságban 

2.3.2.2 Különleges személyes adatok (GDPR 9. cikk) 

2.3.2.3 Az adatkezelés részletei  

2.4 Felhasználók részére adott nyereményekhez kapcsolódó adatkezelés 

2.5 Meghívó 

2.6 Hírlevél 

2.7. Vásárlás 

2.8. Külső szolgáltatók adatkezelése a Weblapon 

2.9 Egyéb adatkezelések 

 

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

 

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1 Tájékoztatáshoz való jog  

5.2 Hozzáféréshez joga  

5.3 Helyesbítés joga 

5.4 Törléshez való jog 

5.5 Korlátozáshoz való jog 

5.6 Tiltakozás joga 

5.7 Eljárási szabályok 

5.8 Adatkezelőhöz és adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás joga 

5.9 Bírósághoz fordulás joga  

5.10 Adatvédelmi hatósági eljárás 

 

 

1. Bevezetés

 

Az Opinio Institute Kft (1141 Budapest, Szugló u. 82., a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) üzemelteti a www.opinio.hu weblapot (továbbiakban: Weblap). 

 

Emellett az Adatkezelő az „Opinio” elnevezésű társadalmi, közvélemény- és piackutatási applikáció kidolgozója és szolgáltatója (továbbiakban: Applikáció). Az Applikáció segítséget nyújt a Szolgáltatónak abban, hogy ügyfelei, partnerei (továbbiakban: Partner) jobb és pontosabb fogyasztói marketing ismeretekhez jussanak és ezáltal megfelelő üzleti döntéseket hozhassanak. Emellett az Applikáció segíti saját tagjait abban is, hogy különböző online mérésekben részt vegyenek, ideértve egyes termékek, szolgáltatások, weboldalak felhasználásának nyomon követését, online hirdetések hatékonysági projektjeit, közönségmérést, stb. (továbbiakban együtt: Szolgáltatás). 

 

Az Applikáció és a Szolgáltatás alkalmazása során az Adatkezelő az adott Partnerével és az Applikációt letöltő tagok (továbbiakban: Felhasználó) bevonásával az adott kérdéskörben elemzéseket, felméréseket (a továbbiakban: Felmérés) készít, amelyek mind a Szolgáltató, mind a Partner számára objektív képet adhat az adott kérdéskörrel kapcsolatos Felhasználói véleményekről. A Szolgáltatás igénybevétele során az érintett Felhasználó adatai, illetve válaszai csak és kizárólag a jelen tájékoztatóban leírt feltételekkel lesznek elérhetőek a Partner számára. 

 

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóval tesz eleget az adatkezelésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeinek. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 

Az Adatkezelő: 

 • fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.  
 • elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  
 • személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, 
 • a személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezeli; a tisztesség és törvényesség elvének figyelembevételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli, 
 • csak olyan személyes adatokat kezel, ami az adatkezelés céljához elengedhetetlen és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.) 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok egyéb harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.  

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációt csak 16. életévét betöltött személy használhatja, és regisztráció esetére szavatolja, hogy a 16. életévét betöltötte. Adatkezelő rögzíti, hogy 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeli.. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a Felhasználó életkorát, a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő kifejezetten gyerekekre vonatkozó adatkezelést nem végez és 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt. 

 

Az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés szabályait a jelen tájékoztató 2. fejezete tartalmazza. 

 

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

 

A Szolgáltatás nyújtása során készülő Felmérésekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbiakat rögzíti: 

 • a Felmérések célja, hogy az adott kérdéskörben a Felhasználók véleményének, benyomásainak, elgondolásainak megismerése, egyszerű kérdések és válaszok formájában, illetve azok eredményeiről összesített képet nyújtson a Szolgáltató és Partnere részére, 
 • a Felmérések elkészítése és általánosságban a Szolgáltatás igénybevétele során az adatvédelmi jogszabályok értelmében, illetve az Adatkezelő által lefolytatott adatvédelmi vizsgálat alapján profilalkotás nem történik, tekintettel arra, hogy  
 • a Felmérések alapján semmilyen döntéshozatal nem történik, annak célja csak tájékoztatás adása az arra jogosultak részére, 
 • a Felmérések elkészítése alapján az érintettek tekintetében döntéshozatal nem történik, illetve az semmilyen joghatással nem jár, jelentős mértékben nem érinti (körülményeiben, viselkedésében vagy választásaiban nem befolyásolja, hatással nem jár), hiszen annak célja csak és kizárólag a Felmérések összesített eredményeinek vizsgálata kutatási, szociológiai, demográfiai, esetenként marketing és üzletszerzési célokból. 

 

A Felmérések kitöltése önkéntes alapon történik, de a Szolgáltató arra ösztönzi a Felhasználókat, hogy a lehető legtöbb Felmérésben vegyenek részt, mivel minél többet töltenek ki, annál nagyobb esélyük van arra, hogy kiválasztásra kerüljenek a jövőbeli felmérésekhez.  

 

2 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

 

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései törvényi felhatalmazáson vagy önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azzal, hogy amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Amennyiben az adott adatszolgáltatás tekintetében az adatközlő nem járul hozzá adatai kezeléséhez, úgy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Szolgáltatást az adatközlő igénybe venni nem tudja. 

 

Az Adatkezelő a Felhasználók által megadott személyes adatokat önkéntes alapon, vagyis a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával gyűjti össze és kezeli az alábbiak szerint, többek között  

 1. az Applikáció letöltését követően és annak megnyitásakor történt regisztráció során, amikor is a Felhasználók megadják a Szolgáltató részére azokat a személyes adataikat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Felhasználók lehessenek, 
 1. amikor a regisztrált Felhasználók részt vesznek egy Felmérésben, és ott az adott kérdésekre válaszaikat megadják, 
 1. a Felmérésekben történő részvételért kapott nyeremények átvételéhez szükséges adatokat megadja, illetve 
 1. ha kapcsolatban lépnek bármely módon a Szolgáltatóval, valamint 
 1. a regisztrált Felhasználó által, a telepítéskor megadott válaszoknak megfelelően az Applikáció a Felhasználók személyes adatait gyűjti sütik vagy egyéb nyomkövetési technológiák használatával.  

 

2.1 Felhasználói adatok Weblapon 

 

Adatkezelő a Weblap üzemeltetője, amely egyrészről médiatartalom-szolgáltatást végez, másrészről az ehhez kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat is elvégzi. Jelen Szabályzat tekintetében minden, a Weblapra belépő, azt meglátogató személy Felhasználónak minősül, aki a Weblapra belép és ennek keretében megadja a jelen szabályzat szerinti adatait. 

 

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Weblapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mail-t küld vagy véleményt, hozzászólást tesz, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó nevét és e-mail címét, valamint az üzenet, vélemény, hozzászólás tartalmát és azt a szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 

 

Az adatkezelés célja: online tartalomszolgáltatás; a Felhasználó azonosítása és kapcsolattartás, amennyiben e-mail-t küld az Adatkezelő részére, a megjelölt e-mail címek valamelyikére, valamint statisztikák, elemzések készítése; informatikai rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont. 

 

A kezelt adatok köre, a szolgáltatások igénybevétele érdekében rögzített adatok: utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, e-mail küldés, illetve véleményt és hozzászólás megosztása esetén: név, e-mail cím, üzenet tartalmam. 

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának idejéig. 

 

Adatfeldolgozók: 

 • EZIT Kft (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.) 
 • Doppio Creative Kft (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/a 1. em. 5.) 
 • A Weblap rendszergazdai feladatainak ellátása 
 • tárhely-szolgáltatási feladatok ellátása 
 • szerver szolgáltatások 

 

2.2 A Weblap saját cookie kezelése 

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 

 

A cookie-k (vagy sütik) alkalmazásával az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján), illetve a rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont. 

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal, valamint a weboldalon található sütinyilatkozatban, az egyes sütik esetén felsorolt adatok. 

 

Az adatkezelés időtartama: a weboldalon található sütinyilatkozatban, az egyes sütik esetén megjelölt ideig. 

 

Adatfeldolgozók: 

 • EZIT Kft (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.) 
 • Doppio Creative Kft (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/a 1. em. 5.) 
 • A Weblap rendszergazdai feladatainak ellátása 
 • tárhely-szolgáltatási feladatok ellátása 
 • szerver szolgáltatások 
 • Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5) 
 • online fizetés letölthető termékekért 

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű A sütik kezelésére általában a böngészők beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.  

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. 

 

2.3 Az Applikációhoz és a tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 

 

2.3.1 Regisztráció és belépés 

 

A Felhasználó az Applikációt direkt letöltéssel telepítheti saját eszközére, majd ezt követően vagy direkt regisztrációval és az általa megadott e-mail címre küldött megerősítő e-mailre történő válaszolással vagy a Facebook Connect alkalmazás segítségével válik jogosulttá az Applikáció használatára. 

 

Az Applikáció letöltését követően, a telepítéssel egyidejűleg történő regisztráció során a Felhasználó, mint érintett személyes adatokat ad meg, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel. A Felhasználó ekkor kapja meg a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jelen okiratba foglalt tájékoztatást, amit Felhasználó a regisztrációt megelőzően tud megismerni, illetve elfogadni. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában az Adatkezelő az Applikáció használatához és a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatását nyújtani nem tudja.  

 

A kezelt adatok köre:  

 • teljes név, email-cím, nem, születési év, iskolai végzettség, település típus, megye, telefonszám (regisztráció esetén), jelszó, egyéb megjelölt személyes adatok, 
 • amennyiben a Felhasználó Facebook Connect alkalmazás segítségével telepíti és használja az Applikációt, úgy a Felhasználó mindenkori Facebook-on beállított profilképe. 
 • emellett az Applikáció a telepítést követően, azzal egyidejűleg hozzáférést kér a lokációs adatokhoz, illetve a notifikációhoz (ún. push-értesítés az Applikációval kapcsolatos újdonságokról, történésekről, stb.),  
 • adatokat rögzít a Felhasználó által használt a rendszerről és teljesítmény-adatokat az eszköz típusáról, az operációs rendszer verziójáról, az eszközazonosítóról, hardverről és a felhasználói statisztikáról, a tárolóról és az alkalmazás verziójáról, – amennyiben azt a Felhasználó nem tiltotta le – a Felhasználó hirdetői azonosítójához (AsvertiserID) a jelen szabályzatba foglaltak szerint,  
 • az Applikáció nyomon követi az Applikáció alkalmazásának jellemzőit, így azt, hogy milyen időközönként használják, vagy az Applikáción belüli eseményeket, az összesített használatot, teljesítmény-adatokat és azt, hogy honnan töltötték le, 
 • a Felhasználó eszközének földrajzi helymeghatározási adatait, függetlenül attól, hogy az Alkalmazás éppen használatban van-e. Amennyiben a Felhasználó lehetővé teszi és nem tiltja le a földrajzi helymeghatározása adatainak elérését, úgy a Szolgáltatás során a földrajzi helyadatok is felhasználhatóak helyalapú Felmérésekben történő részvételre, és/vagy megoszthatóak ezen földrajzi helymeghatározási adatok, anonim módon harmadik fél személyekkel annak érdekében, hogy elemezhető, kutatható legyen az Applikáció Felhasználóinak lokációs mintái.  

 

A Regisztrációt követően lesz lehetősége a Felhasználónak arra, hogy megadott adatait a személyes fiókjában kezelje. 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során, illetve a személyes fiókban megadott adatok módosítása során saját felelősségére jár el és szavatolja az ott megadott adatok helyességét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy tévesen megadott adatokért az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az adott Felhasználó hozzáférését egyoldalúan korlátozza vagy törölje, amennyiben joggal feltételezi, hogy a Felhasználó a Regisztráció során olyan adatokat adott meg, amelyek hamisak, pontatlanok vagy hiányosak. 

 

Adatkezelési cél:  

 • a Felhasználó hozzáférjen az Applikáció szolgáltatásaihoz, ezen belül nyilvántartást vezetése az összes Felhasználóról, és szükség esetén a nyilvántartott adatok frissítése, kommunikáció a Felhasználóval a Felmérésben történő részvétel kapcsán, vagy meghívás a Felmérésben való részvételre; illetve  
 • az Applikáció szolgáltatásai keretében gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó email küldése (pl. hírleveleket és eDM-et) termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan,  
 • a Felhasználó azonosítása a használat során, az alkalmazás használatának mérése céljából, vagy annak a megállapítására, hogy a Felhasználó számára érdekes lehet-e az adott Felmérés, 
 • Belső célokra, mint például a minőségellenőrzés, a weboldal/alkalmazás teljesítményének és hatékonyságának a javítása, valamint a rendszergazdai célokra, 
 • a Szolgáltatás, illetve az Applikáció kötelező erejű dokumentumainak frissítéséről szóló tájékoztatás érdekében; 
 • csalások észlelésére, a személyi adatok vagy kapcsolattartási adatok megerősítésére, valamint ellenőrzési és/vagy megelőzési célokra; 
 • jogi kötelezettségek betartására, beleértve, de nemcsak, az adózási kötelezettségeket is; 
 • a Felhasználók részére átadásra kerülő nyeremény átadásához, teljesítéséhez, átvételéhez szükséges célokra,  
 • notifikáció céljából: a Felhasználó eszközének operációs rendszeréről és felhasználó azonosítási adatait annak érdekében, hogy a Felhasználót értesítse az Applikáció híreiről, illetve, hogy értesítés küldjön az új Felmérésekről és felajánlja a részvétel lehetőségét, 
 • Felhasználók által engedélyezett egyéb célokra. 

 

Adatkezelés időtartama:  

 • Felhasználó hozzájárulásának e-mail útján megküldött visszavonásáig tart, vagy  
 • a Felhasználó által kezdeményezett fiók (profil) törléséig tart, 
 • ún. inaktivitás esetén az Applikáció utolsó használatától számított 365 napig tart, amennyiben a Felhasználó 365 napig nem lép be az Applikációba. 

 

A hozzájárulást az címre küldött emailben bármikor vissza lehet vonni azzal, hogy amennyiben a Felhasználó hozzájárulását visszavonja az csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben saját fiókját (profilját) az Applikációból törli. Amennyiben a Felhasználó a törlési kérelmét e-mail-ben küldi meg a Szolgáltató részére, úgy az csak abban az esetben lesz alkalmas a törlésre (anonimizálásra) adatvédelmi és adatbiztonsági okokból, amennyiben azt a regisztráció során megadott e-mail címről küldi meg a Szolgáltató részére. 

 

Adatkezelés jogalapja: önkéntes, az érintett hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Eker tv. 13/A. §, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése 

 

Adatfeldolgozók, illetve az adatok átadása: 

 • tárhely-szolgáltatás biztosítása, rendszergazdai feladatok ellátása, az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása, 
 • hírlevél-szolgáltatás biztosítása, 
 • a Szolgáltató által gyűjtött és a Felhasználó által megadott személyes adatok átadhatóak a Szolgáltató olyan együttműködő partnereinek, akik a Szolgáltatással kapcsolatban közreműködőként bevonásra kerülnek, így szociológus, demográfiai és társadalmi eredmények elemzésében résztvevő kutatók, az adatok feldolgozásában közreműködő parterek, függetlenül attól, hogy ezek a közreműködők természetes vagy jogi személyek, 
 • szocio-demográfiai adatok (egyedi azonosítószám, megye, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatással kapcsolatos információk és személyazonossággal nem azonosítható információk) átadása olyan harmadik személyek részére, akik segíthetik a Felmérések számának és ezáltal a Felhasználók Felmérésekben történő részvételének emelésében, a felmérési lehetőségek beazonosításában, a korábbi Felmérések kiegészítésében, így különösen kutatással foglalkozó cégeknek, kizárólag analitikai vagy kutatási célokra  

 

2.3.2 Felmérések adatai 

 

2.3.2.1 Általánosságban 

 

Ha a Felhasználó részt vesz a Szolgáltató által végzett Felmérésekben, akkor a Szolgáltató (illetve a Szolgáltatásban közreműködő jelen tájékoztatóban megjelölt harmadik személyek) összegyűjti, tárolja és elemzi a Felmérés során tett Felhasználói válasz-adatokat. A Szolgáltató a válasz-adatokat elkülönítve tárolja az összes Felhasználói kapcsolattartó és fiók (profil) adataitól, ennek megfelelően a Szolgáltató Partnerei nem jutnak hozzá a Felhasználók olyan és annyi személyes adatához, ami alapján az adott Felhasználó azonosíthatóvá válna, hanem csak a Felmérés alapján készített elemzéseket és összefoglaló adatokat kapják oly módon, amely nem teszi lehetővé az egyes Felhasználó azonosítását.  

 

A Partnerek, csak abban az esetben kérhetnek és kaphatnak a Felhasználóktól személyes adatokat akár közvetlenül, akár közvetve, amennyiben azok átadásához a Felhasználó előzetesen, külön és kifejezetten hozzájárul egy adott Felmérés keretein belül.  

 

A Szolgáltató ugyanakkor jogosult arra, hogy a Felhasználó személyes adatainak egy részét anonim formában statisztikai információként, például nem, életkor szerinti eloszlás (születési idő alapján) vagy állam/régió szerinti eloszlását felhasználja és átadja Partnerei részére, ennek keretében a Szolgáltató olyan elemzéseket végez, mint adott válaszok nemenkénti vagy régiós megoszlása, de ez sem eredményezheti az egyes Felhasználó azonosítását. 

 

2.3.2.2 Különleges személyes adatok (GDPR 9. cikk) 

 

A Szolgáltató felkérheti a Felhasználókat érzékeny személyes adatnak minősülő információk (ún. személyes adatok különleges kategóriái) információk, személyes adatok vagy vélemények adására (például faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, stb.) Ezt csak abban az esetben teszi meg a Szolgáltató, ha annak az adott adatnak a feldolgozását törvény nem tiltja, és a Felhasználó kifejezett és külön beleegyezését adja minden egyes esetben, az adott Felmérés megkezdését megelőzően az ilyen adatgyűjtéshez.  

 

A Szolgáltató Partnerei ebben az esetben csak és kizárólag az adatokat a Felmérés válaszainak formájában kapják meg, és semmilyen olyan adatot nem kapnak, amelyek a Felhasználó azonosítását eredményezhetnék. Ennek tisztázása érdekében, az ilyen érzékeny személyes adatok feltárásáról szóló önkéntes beleegyezéssel Felhasználó kifejezetten hozzájárul a tárolásukhoz és feldolgozásukhoz olyan mértékben, amint azt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok engedélyezik. 

 

2.3.2.3 Az adatkezelés részletei  

 

Az adatkezelés célja a Regisztrációnál kapcsolódó leírt célok mellett:  

 • a 2.3.1 pontnál leírt célokra, 
 • Felmérésekben történő részvételhez kapcsolódó célokra, profilozó kérdőív kitöltésére, annak érdekében több információt gyűjthessünk a Felhasználóról, a Felmérések nagyobb célszerűsége és pontossága érdekében 
 • összegyűjtött felmérési válaszok mellett a Felhasználók jellemzőinek olyan formában történő összesítése és elemzése, ami nem meríti ki a profilalkotás fogalmát, de szükséges a Felhasználókkal kapcsolatos elemzési és kutatási felmérésekhez és az adatok gazdagítása céljából, oly módon, hogy a Felhasználó nem lesz azonosítható az elemzést követően. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bek a) pont. 

 

A kezelt adatok köre: a Felhasználó válaszai és személyes adatai a fent leírt korlátozásokkal. 

 

Az adatkezelés időtartama:  

 • Felhasználó hozzájárulásának e-mail útján megküldött visszavonásáig tart, vagy  
 • a Felhasználó által kezdeményezett fiók (profil) törléséig tart, 
 • ún. inaktivitás esetén az Applikáció utolsó használatától számított 365 napig tart, amennyiben a Felhasználó 365 napig nem lép be az Applikációba. 

 

A hozzájárulást az címre küldött e-mailben bármikor vissza lehet vonni azzal, hogy amennyiben a Felhasználó hozzájárulását visszavonja az csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben saját fiókját (profilját) az Applikációból törli. Amennyiben a Felhasználó a törlési kérelmét e-mail-ben küldi meg a Szolgáltató részére, úgy az csak abban az esetben lesz alkalmas a törlésre (anonimizálásra) adatvédelmi és adatbiztonsági okokból, amennyiben azt a regisztráció során megadott e-mail címről küldi meg a Szolgáltató részére. 

 

Adatfeldolgozók, illetve az adatok, valamint a Felmérések eredményeinek átadása: 

 • a 2.3.1 pontban leírt adatfeldolgozók részére, 
 • a Felmérés elvégzésében közreműködő Partner részére a jelen tájékoztató szerinti korlátozásokkal, 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak jogában áll az adatfeldolgozásban közreműködő személyek megváltoztatása, egyes szolgáltatók hozzáadása vagy eltávolítása. A közreműködő adatfeldolgozók nem tarthatnak meg semmilyen személyes adatot önállóan vagy független fél részéről történő felhasználás céljaira a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítéséhez szükségesnél hosszabb ideig.  

 

2.4 Felhasználók részére adott nyereményekhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Az adatkezelés célja: a nyereményekhez kapcsolódó számla kiállítása, a közreműködő személyek nyilvántartása és velük történő kapcsolattartás, egymástól való megkülönböztetése, az átadás dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése. 

 

A nyeremények minden esetben ún. kupon formájában kerülnek átadásra és az adott nyeremény a kupon beváltásával szerezhető meg. A nyereményként a nyertesnek átadott kuponnal  

 • az Adatkezelőtől eltérő harmadik személyek által nyújtott termékek, szolgáltatások, illetve 
 • az Adatkezelő által nyújtott saját termékek és szolgáltatások érhetőek el. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. Cikk (1) bek c) pont és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. 

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, valamint név, szállítási cím, egyéb, az átadáshoz, beváltáshoz kapcsolódóan bekért adat. 

 

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

 

Adatfeldolgozók: 

 • a nyeremények Felhasználók részére átadásához kapcsolódó könyvelési és számlázási feladatokat ellátó megbízottak, 
 • az Adatkezelő által nyújtott saját termékek és szolgáltatások esetén könyvelési és számlázási feladatokat ellátó megbízottak, a nyeremények átadásában, kiszállításában közreműködő harmadik személyek, 
 • az Adatkezelőtől eltérő harmadik személyek által nyújtott termékek, szolgáltatások esetén: a nyeremények (kuponok) beváltásával foglalkozó honlapok, üzletek tulajdonosai, üzemeltetői vagy szolgáltatói, akik személye időről-időre változik az elérhető nyeremények függvényében azzal, hogy az adatok átadását követően az adatkezelési jogviszonyra ezen harmadik személyek adatkezelési szabályai lesznek irányadóak. 

 

2.5 Meghívó 

 

Az Applikációban lehetőség nyílik arra, hogy a Felhasználó más harmadik személyeket hívjon meg. Ezen szolgáltatás alkalmazása esetén a Szolgáltató azzal a feltételezéssel él, hogy a Felhasználónak jogában áll ezen harmadik személy meghívása és jogában áll ezen harmadik személy e-mail címének megadása.  

 

Ezt az információt a Szolgáltató csak 14 napig tárolja, kizárólag az egyszeri e-mail küldésére és az ajánlói program sikerének nyomon követésére használja. Nem küld ezen harmadik személy részére további leveleket, hacsak nem fogadják el a meghívást és csatlakozik a Szolgáltatáshoz, amely esetben a jelen tájékoztató egyéb szabályai lesznek érvényesek. 

 

2.6 Hírlevél 

 

Az Adatkezelő weblapján történő hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás során az érintett személyes adatokat ad meg, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatását nyújtani nem tudja.  

 

A kezelt adatok köre: teljes név, email-cím, egyéb megjelölt személyes adatok 

 

Adatkezelési cél: Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy a későbbiekben az Ön részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó emailt (pl. hírleveleket és eDM-et) küldjünk a termékeinkre/szolgáltatásainkra vonatkozóan. 

 

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást az címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni. 

 

Adatkezelés jogalapja: önkéntes, az érintett hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Eker tv. 13/A. §, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése 

 

Adatfeldolgozó: 

 • hírlevél-szolgáltatás biztosítása, az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása 

 

2.7 Vásárlás 

 

Az adatkezelés célja: a Weboldal erre szolgáló felületén lehetőség van korábban elkészült kutatások letöltésére, megvásárlására, illetve az Applikációhoz kötődő egyes termékek megvásárlására. A vásárlás webshop-szerűen, a Barion fizetési rendszeren keresztül zajlik. Az adatkezelés célja: a vásárlásokhoz kapcsolódó számla kiállítása, a közreműködő személyek nyilvántartása és velük történő kapcsolattartás, egymástól való megkülönböztetése, az átadás dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. Cikk (1) bek c) pont és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. 

 

A kezelt adatok köre: eladói és vevői adatok, azonosítószám, dátum, időpont, termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, valamint a megküldéshez kapcsolódóan bekért adat. 

 

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

 

Adatfeldolgozók: 

 • a vásárlásokhoz kapcsolódó könyvelési és számlázási feladatokat ellátó megbízottak, a termékek megküldésében közreműködő harmadik személyek, 
 • az Adatkezelőtől eltérő harmadik személyek által nyújtott termékek, szolgáltatások esetén: a nyeremények (kuponok) beváltásával foglalkozó honlapok, üzletek tulajdonosai, üzemeltetői vagy szolgáltatói, akik személye időről-időre változik az elérhető nyeremények függvényében azzal, hogy az adatok átadását követően az adatkezelési jogviszonyra ezen harmadik személyek adatkezelési szabályai lesznek irányadóak, 
 • Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5): online fizetési rendszert biztosító adatfeldolgozó. 

 

2.8 Külső szolgáltatók adatkezelése a Weblapon 

 

Külső szolgáltató: az Adatkezelő a Weblap vagy az Applikáció üzemeltetéséhez vagy az ott nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vehet harmadik fél szolgáltató partnereket, akik számára a Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weblaphoz vagy az Applikációhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. 

 

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó eszközén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi használat során olvasnak vissza. Ha az eszköz visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. 

 

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül a Felhasználókról és azok felhasználói aktivitásairól adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC  

 

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ezen weboldalak vagy más alkalmazások adatvédelmi szabályaiért. irányelveiért, gyakorlatáért és tartalmáért. A Felhasználóknak mindig saját maguknak ellenőrizniük kell az általuk látogatott webhelyek vagy letöltött alkalmazások adatvédelmi közleményeit. 

 

A Weboldal és az Applikáció is magában foglal olyan közösségi médiás funkciókat (pl.: például a Facebook Like és a widgeteket, például a Facebook Megosztás). A közösségi médiás funkciókat és widgeteket egy harmadik fél vagy közvetlenül a weboldal tárolja és a Felhasználók ezzel kapcsolatos adatait az azokat biztosító cégek Adatvédelmi Irányelvei szabályozzák. 

 

2.9 Egyéb adatkezelések 

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, s közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

3 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, adatfeldolgozóinál találhatók meg. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés (anonimizálás) vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

4 Az adatkezelő elérhetősége 

 

név: Opinio Institue  Kft 

székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.. 

e-mail:  

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 

5 Jogorvoslati lehetőségek 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog). 

 

5.1 Tájékoztatáshoz való jog 

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg. 

 

5.2 Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számít fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

 

5.3 Helyesbítés joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül a pontatlan személyes adatok helyesbítésre kerüljenek. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

 

5.4 Törléshez való jog és törlés (anonimizálás) 

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha  

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását az adott adatkezeléseknél megjelölt módon, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Amennyiben az érintett törlési joga fennáll és azt gyakorolja, úgy az Adatkezelő ezt oly módon is teljesítheti, hogy anonimizálja az adott adatokat, ezáltal az érintett a továbbiakban nem lesz azonosítható. Az anonimizálás során az érintett adott adata alapján már nem lesz azonosítható és az azonosíthatóság megszüntetése helyre nem állítható módon történik. Az anonimizált adatok csak és kizárólag statisztikai, kutatási és elemzési célokra kerülnek felhasználásra, ugyanakkor az adatvédelmi jogszabályok alapján az anonimizált adatok kezelése külön hozzájárulást nem igényel.  

 

A törlés (anonimizálás) részletes szabályait az Adatkezelő külön szabályzatban rögzíti. Törlés (anonimizálás) esetén, ha annak a jogszabályi feltételei fennállnak, úgy az Adatkezelő felszólítja mindazon adatfeldolgozóit, akik részére az érintett személyes adatok átadásra kerültek, hogy törljék (anonimizálják) az adott Felhasználó személyes adatait. 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Applikációt törli arról az eszközről, amelyre telepítette azt, úgy az nem eredményezi a fiókjának (profiljának) automatikus törlését és a korábban átadott személyes adatok törlését sem. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését (anonimizálását) kívánja, úgy létrehozott fiókját (profilját) is törölnie kell.  

 

5.5 Korlátozáshoz való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés az előzőek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatást ad az Adatkezelő. 

 

5.6 Tiltakozás joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, ugyanakkor ebben az esetben az Adatkezelő Szolgáltatását nyújtani nem tudja. 

 

5.7 Eljárási szabályok 

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az érintett azonosítását követően emailben juttatja el a kezelt személyes adatokat és az információkat. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. 

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.  

 

5.8 Az Adatkezelőhöz és adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás joga 

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a postacímén, e-mail címén és telefonszámán. 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

e-mail:  

 

5.9 Bírósághoz fordulás joga 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

5.10 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 

1530 Budapest, Pf.: 5.  

 

Változások követése 

 

Változat  Módosítás dátuma  Érintett pontok  Módosítás tárgya 
v_01  2020. május 1.    új irat 
v_02  2020. július 15.  2.3.1  irányítószám cseréje megyére 
v_03  2021. augusztus 1.  Bevezetés: Adatkezelő személye, a módosítások elfogadása és 16. év alattiak adatkezelése 

2.2 és 2.7 pontok: Vásárlásokhoz kapcsolódó adatkezelések 

2.4. pont – Adatkezelői nyeremények 

A szolgáltatás változása miatti kisebb módosítások 

4. fejezet és 5.8 pont: adatkezelő elérhetőségei 

módosítás 
v_04  2024. május 6.  Bevezetés: korábbi adatkezelőre történő hivatkozások törlése, időmúlásra tekintettel  

2.3.1 és 2.3.2 pontok: az adattárolás időtartamának pontosítása 

5.4 pont – törlési (anonimizálási) szabályok pontosítása 

módosítás