Opinio Institute Kft

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2024. május 6.

 1. Bevezetés 

 

Az Opinio Institute (1141 Budapest, Szugló utca 82., a továbbiakban: Szolgáltató) az „Opinio” elnevezésű társadalmi, közvélemény- és piackutatási applikáció kidolgozója és szolgáltatója (továbbiakban: Applikáció, Alkalmazás). Az Applikáció segítséget nyújt a Szolgáltatónak abban, hogy ügyfelei, partnerei (továbbiakban: Partner) jobb és pontosabb fogyasztói marketing ismeretekhez jussanak és ezáltal megfelelő üzleti döntéseket hozhassanak. Emellett az Applikáció segíti saját tagjait abban is, hogy különböző online mérésekben részt vegyenek, ideértve egyes termékek, szolgáltatások, weboldalak felhasználásának nyomon követését, online hirdetések hatékonysági projektjeit, közönségmérést, stb. (továbbiakban együtt: Szolgáltatás). 

 

Az Applikáció és a Szolgáltatás alkalmazása során a Szolgáltató, az adott Partnerével és az Applikációt letöltő tagok (továbbiakban: Felhasználó) bevonásával az adott kérdéskörben elemzéseket, felméréseket (a továbbiakban: Felmérés) készít, amelyek mind a Szolgáltató, mind a Partner számára objektív képet adhat az adott kérdéskörrel kapcsolatos Felhasználói véleményekről. A Szolgáltatás igénybevétele során az érintett Felhasználó adatai, illetve válaszai csak és kizárólag a jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), az Adatkezelési tájékoztatóban és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumban leírt módon kerülnek kezelésre. 

 

A Szolgáltató ÁSZF-e minden esetben összhangban van a hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikációt 16. életévét be nem töltött személy nem használhatja és köteles a regisztráció során születési évszámát megadni. A Szolgáltatónak nem áll módjában az születési évszámot ellenőrizni, így a Felhasználó szavatol a megadott adat helyességét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználót a születési idejének igazolására felkérni azzal, hogy amennyiben a Felhasználó születési idejét nem igazolja, úgy a Szolgáltató az adott Felhasználót az Applikációból kizárhatja. 

 

 1. Általános szabályok 

 

 1. Regisztráció és belépés 

 

A Felhasználó az Applikációt direkt letöltéssel telepítheti saját eszközére, majd ezt követően vagy direkt regisztrációval és az általa megadott e-mail címre küldött megerősítő e-mailre történő válaszolással vagy a Facebook Connect alkalmazás segítségével válik jogosulttá az Applikáció használatára. 

 

Az Applikáció letöltését követően, a telepítéssel egyidejűleg történő regisztráció során a Felhasználó, mint érintett személyes adatokat ad meg, melyeket a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak és az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezel. Az adatok megadása teljesen önkéntes és senki nem köteles ezen személyes adatok megadására, viszont ezek hiányában a Szolgáltató az Applikáció használatához és a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatását nyújtani nem tudja. 

 

A Felhasználó az Applikációt a regisztrációt követően Facebook Connect alkalmazással vagy direkt hozzáféréssel érheti el (vagyis ez utóbbi esetben az Applikáció elindításával). Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava biztonságáért, és minden olyan tevékenységért, ami Felhasználói fiókjában vagy az Applikáció alkalmazása során történik, függetlenül attól, hogy azt a hozzáférés jogosultja vagy más, illetéktelen személy teszi. 

 

Szintén a Regisztrációt követően lesz lehetősége a Felhasználónak arra, hogy megadott adatait a személyes fiókjában kezelje, az alábbi menükben: 

 

Fiókom 

 • Pontjaim 
 • Kuponjaim  
 • Ajándékok 
 • Kupon beváltása 
 • Alapadataim  
 • Profilom törlése 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során, illetve a személyes fiókban megadott adatok módosítása során saját felelősségére jár el és szavatolja az ott megadott adatok helyességét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy tévesen megadott adatokért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az adott Felhasználó hozzáférését egyoldalúan korlátozza vagy törölje, amennyiben joggal feltételezi, hogy a Felhasználó a Regisztráció során olyan adatokat adott meg, amelyek hamisak, pontatlanok vagy hiányosak. 

 

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette jelszavát, visszaállíthatja felhasználónevének begépelésével a belépési felület elfelejtett jelszó részében – ez esetben kap egy e-mailt, amellyel visszanyerheti fiókjának használatát. Ez a folyamat csak a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával működik, más e- mail cím ebben az esetben nem adható meg és a Felhasználó elveszti hozzáférést az Alkalmazáshoz és a személyes fiókjához (és pl.: nyeremény pontjaihoz). 

 

 1. Fiók törlése 

 

A Felhasználónak jogában áll az Alkalmazás használatát és ezzel a jogviszonyt bármikor megszűntetni, az Alkalmazáson belüli fiók törlésével. A Felhasználói fiók törlésével a Felhasználó elveszti jogosultságát az Alkalmazás használatára, ami a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési tájékoztatóban és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban meghatározott következményekkel jár.  

 

Ezenkívül a Fiók megszűnik, törlésre kerül: 

 • a Szolgáltató általi, 3. pont szerinti törléssel, 
 • ún. inaktivitás esetén: az Applikáció utolsó használatától számítva, amennyiben a Felhasználó 365 napig nem lép be az Applikációba, a 366.-ik napon. 

 

A Felhasználói fiók törlésével az összes tárolt személyes adat végleg törlődik, illetve anonimizálásra kerülnek. A Felhasználói fiók törlése után az Applikáció csak új regisztrációt követően használható; jelenlegi adatok végleg törlődnek (anonimizálásra kerülnek) és azok nem állíthatóak helyre.  

 

A fiók oly módon törölhető, hogy a felhasználó az Applikációba történő bejelentkezést követően az ‘Fiókom’ menüpont ‘Alapadataim’ lehetőséget választja, majd a ‘Profilom törlése’ gombra kattintva törli a fiókot (profil). A törlés jóváhagyása után fiókja törlésével az alábbi adatokat is törlésre kerülnek: 

 • demográfiai adatok 
 • beváltott kuponok 
 • letöltött és ne be nem váltott kuponok.  

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazáson belüli fiók törlésével a kuponokhoz való hozzáférés, illetve azok beváltásának lehetősége megszűnik. A fiók törlésével, a törlés időpontjában a Felhasználóhoz rendelt összes be nem váltott kupon véglegesen elvész, függetlenül attól, hogyan és mikor szerezte azokat. 

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Alkalmazást törli arról az eszközről, amelyre telepítette azt, úgy az nem eredményezi a fiókjának (profiljának) automatikus törlését, így a létrehozott fiókját (profilját) is törölnie kell. 

 

 1. Felmérések 

 

A Felmérések kitöltése önkéntes alapon történik, de a Szolgáltató arra ösztönzi a Felhasználókat, hogy a lehető legtöbb Felmérésben vegyenek részt, mivel minél többet töltenek ki, annál nagyobb esélyük van arra, hogy kiválasztásra kerüljenek a jövőbeli felmérésekhez. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató rögzíti, hogy nem garantálja egyetlen Felmérésben sem a részvételét a Felhasználónak, illetve a Szolgáltató saját és kizárólagos döntése, hogy az adott Felmérésbe mely Felhasználót vonja be és melyiket nem azzal, hogy ezt a döntését nem köteles a Felhasználókkal közölni, ideértve a kiválasztás és a ki-nem-választás okait sem. 

 

A Felmérésekben történő részvétel a Felhasználó saját döntése, így jogában áll az is, hogy az adott Felmérés során feltett kérdésekre ne válaszoljon, abban ne vegyen részt, ugyanakkor ez a döntése a későbbiekben nem változtatható meg, vagyis a Szolgáltató ugyanazon Felméréshez történő későbbi csatlakozást lehetővé tenni nem tudja. 

 

 1. Nyeremények 

A Felmérésekben történő részvételt Nyereményekkel kívánja ösztönözni. A Nyereményekkel kapcsolatos szabályokat a nyereményjáték szabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

 

 1. Meghívó 

 

Az Applikációban lehetőség nyílik arra, hogy a Felhasználó más harmadik személyeket hívjon meg. A Meghívóval kapcsolatos szabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza 

 

 1. A jogviszony létrejötte, megszűnése, ÁSZF hatálya, hozzáférés az Alkalmazáshoz 

 

A Szolgáltatónak az Applikációhoz kapcsolódó szolgáltatásának feltételeit együttesen az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok tartalmazzák, amelyeket a Felhasználó az Applikáció letöltésével és a regisztráció befejezésével elfogad és amelyeket a Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezzel a felek között az Applikáció használatára vonatkozó, határozatlan időre szóló jogviszony létrejön. 

 

A Felhasználónak jogában áll az Alkalmazás használatát és ezzel a jogviszonyt bármikor megszűntetni, az Alkalmazás törlésével. Az Alkalmazás törlésével a Felhasználó elveszti jogosultságát az Alkalmazás használatára, ami a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési tájékoztatóban és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban meghatározott következményekkel jár. 

 

A Szolgáltatónak jogában áll bármikor, indokolás nélkül a Felhasználó hozzáférését megszűntetni, így különösen – de nem kizárólagosan – amennyiben: 

 • a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok bármelyik részét; vagy 
 • a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési tájékoztatóban és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban meghatározott bármely esetben; vagy 
 • ha a Felhasználó visszaél az Applikációval, a szolgáltatással vagy azt bármilyen a Szolgáltató megítélése alapján helytelen célra használja, pl. a mások személyes adatainak felhasználása pontgyűjtés céljából); vagy 
 • amennyiben a Felhasználó olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használ, amely az Applikáció működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti rendeltetésszerű működtetését. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy 

 • saját megítélése és döntése alapján, bármikor törölje valamely Felhasználót, és korlátozza, vagy megakadályozza Felhasználó Alkalmazáshoz történő hozzáférését és használatát, értesítés nélkül, 
 • bármely időpontban, akár előzetes értesítés és indoklás nélkül az Applikációt, az ahhoz való hozzáférést, annak használatát, részben vagy egészben korlátozza, módosítsa vagy véglegesen megszűntesse. 

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására. A felek rögzítik, hogy az ÁSZF mindenkori változásairól a Szolgáltató a Felhasználókat az Applikációban megküldött üzenettel tájékoztatja. Az ÁSZF módosítása esetén, amennyiben a Felhasználó az Applikációt tovább használja, úgy a módosított ÁSZF rendelkezéseit a Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által kifejlesztett Alkalmazás használatára terjed ki. Az Alkalmazás használatához – amennyiben az Alkalmazáshoz a Szolgáltató újabb változatot ad ki, úgy – a Felhasználó köteles az Alkalmazás időről-időre megjelenő frissített változatát a mobil eszközén telepíteni, valamint a mobil eszközön található minden további szoftvert, alkalmazást és programot olyan állapotban tartani, amely biztosítja az Alkalmazás zavartalan működését. 

 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazás napi 24 órában elérhető legyen a Felhasználó számára, azonban semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben az Alkalmazás bármikor bármilyen időtartamig nem elérhető, pl.: szükséges karbantartás, frissítések, műszaki kiesés vagy vis maior vagy bármely más ok következtében. 

 

 1. Szellemi tulajdon 

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás, ideértve, de nem kizárólag a tartalmakat, fotókat, terveket, rajzokat, illusztrációkat, informatikai részeket, szerkesztett tartalmakat, továbbá az Applikációhoz használt valamennyi informatikai megoldás jogosultja a Szolgáltató és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdonra vonatkozó vagy egyéb jogszabályok, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogok védelme alatt állnak. 

 

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 

 • semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információkat vagy tartalmakat, mint az Alkalmazás jelen ÁSZF szerinti igénybevétele; 
 • tilos a tartalmak bármely részét bármely formában, módon vagy eszközzel másolni; 
 • tilos az Alkalmazás jelen ÁSZF-ben szabályozott használattól eltérő használata, hasznosítása, stb. bármely formában, bármely jogcímen, ideértve azt is, hogy nem értékesítheti, nem forgalmazhatja az Alkalmazást, vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely az alkalmazás tartalmain alapul, továbbá nem jogosult az Alkalmazás bármilyen meg nem engedett módon történő felhasználására. 

 

 1. Felelősség 

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az Applikáció megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

 

A Szolgáltató semmiféle felelősséget sem vállal az Alkalmazás használatából eredő, vagy azzal kapcsolatosan, azzal összefüggésben keletkező személyi, vagyoni és nem vagyoni károkért. 

 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Applikáció és ezáltal a szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nemvagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel és a Szolgáltatót semmilyen kellékszavatossági, a termékszavatossági és a jótállási kötelezettség nem terheli. 

 

 1. Letölthető anyagok megvásárlása 

 

Az opinio.hu oldal erre szolgáló felületén lehetőség van korábban elkészült kutatások letöltésére, megvásárlására, illetve az Opinio applikációhoz kötődő egyes termékek megvásárlására. A vásárlás webshop- szerűen, a Barion fizetési rendszeren keresztül zajlik. A termék kiválasztása után a termék a felhasználó kosarába kerül. A „Fizetés Barionnal” linkre történő kattintással a Felhasználó megadja a szükséges adatokat, az adatkezelés célja a regisztráció során nyújtott szolgáltatások feltételeinek a megismerése, a termékek megrendelése. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása. A ’Regisztráció’, vagy ’Fizetés’, vagy a ’Fizetés Barionnal’ linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul 

 • a letölteni kívánt termék küldéséhez, 
 • a Weboldalon található sütik alkalmazásához. 

 

 1. Szerződéses tájékoztatás 

 

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti létrejött szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési tájékoztatóban és az Applikációhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban teljesíti. Az Alkalmazás használata ingyenes. 

 

Az Alkalmazással használatával kapcsolatos, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogát a Felhasználó oly módon gyakorolhatja, hogy az Alkalmazást törli, ehhez külön nyilatkozathoz nincs szükség. 

 

A Szolgáltató az Alkalmazást, illetve az abba kerülő adatokat, információkat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés (anonimizálás) vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Alkalmazás védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 1. A Szolgáltató elérhetősége  

név: Opinio Institute Kft 

székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82 

e-mail:  

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 

Vita esetén a Felhasználó fordulhat a Szolgáltatóhoz a fenti elérhetőségeken, az adatvédelmi tisztviselőhöz az Adatvédelmi tájékoztatóban leírt elérhetőségeken, illetve békéltető testülethez. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) 

 

 1. Egyebek 

 

Az Alkalmazásra, illetve a szolgáltatásra a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti általános szerződésnek minősül. Jelen ÁSZF az Alkalmazás igénybevételével közöltnek és a Felhasználó által elfogadottnak tekintendő a jelen ÁSZF- ben leírtak szerint. Jelen ÁSZF a www.opinio.hu weboldalon előzetesen megismerhető a Felhasználók számára. Emellett a Szolgáltató kifejezetten kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazhatóságát. 

 

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek. 

 

Peres eljárás esetén a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Változások követése 

 

Változat  Módosítás dátuma  Érintett pontok  Módosítás tárgya 
v_01  2020. május 1.    új irat 
v_01_ws  2021.05.10.  új 6. pont  webshop fizetési lehetőség 
v01_ws_2021  2021.08.31.  Bevezetés, 8. pont  új szolgáltató 
v02  2024.05.06.  2.1  fiók törlés szabályai