OPINIO ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A Szervező

Szervező:  Opinio Institute Kft
székhelye:  Budapest, 1141 Szugló utca 82.
cégjegyzékszáma:  01-09-387912

Szervező végzi az “MediaMarkt kupon” elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.

 1. Játékfeltételek

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos az Opinio Piackutató applikáció aktív felhasználója legyen és a  2023. szeptember 18 és október 2 között, beváltson 15 OPontot a MEDIAMARKT NYEREMÉNYJÁTÉK nevű kuponra.  Az Opinio a nyereményjáték lezárulta után 3 darab 10.000 forint értékű MediaMarkt kupont sorsol ki a résztvevők között. Amelyet a sorsolás után emailben továbbítanak a nyertesek felé.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 16. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, okostelefon működtetése, az applikáció letöltése, email cím megadása,stb).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Opinio.hu oldalon és az Opinio Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervezőnek joga van az Opinio Facebook oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve aktusra utaló fényképeket azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete

A Játékban való részvétel lehetőségét valamennyi Opinio applikáció felhasználó megkapja, aki 2023. szeptember 18 és 2023. október 2 között bevált 15 OPontot a MEDIAMARKT NYEREMÉNYJÁTÉK nevű kuponra.  A játékos ezzel egyúttal elfogadja jelen nyereményjáték szabályzatot is.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2023. szeptember 18. 13:00 – október 2. 22:00.

Nyeremény: A győztes Játékosok egy 10.000 forint értékű MediaMarkt kupont kapnak a Szervezőtől, díjmentesen és további járulékoktól mentesen.

A Nyeremény készpénzre át nem váltható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

 1. Nyertes kiválasztása és kötelezettségei

A sorsolás erre a célra szolgáló független szoftver működtetésével történik a 2023. október 3-án, 12 órakor.

A nyertes nevét az Opinio Facebook oldalán hozzuk nyilvánosságra a játék lezárása után 3 munkanapon belül, valamint személyes emailben is tájékoztatjuk.

A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét Facebook üzenetben a nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes nem kerül kiválasztásra.

A győztes kötelezettségei

A győztes játékos kötelezően hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fotó / videó felvétel készüljön, azt a Szervező saját online felületein szabadon közzétehesse időbeli korlátozás nélkül. Amennyiben a nyeremény átadása nem élőben valósul meg, a győztes kötelezően biztosít saját maga által készített felvételt a nyeremény átvételéről és hozzájárul annak promóciós célú közzétélére időbeli korlátozás nélkül.
A győztes játékos kötelezően hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, személyi igazolvány szám, adójel, adószám) a Szervező számára megadja, mert csak így teljesíthető az adó- és járulékterhek teljesítése.

Fenti kötelezettségek elmulasztása esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A kötelezettségeit elmulasztó nyertes helyett pótnyertes nem kerül kiválasztásra

 1. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyereményt a felhasználó email címére juttatja el a Szervező. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményt a Szervező szabadon felhasználhatja, vagy új játék kiírásáról dönthet.

 1. Személyes adatok kezelése

Az Opinio Institute Kft., az Opinio piackutató applikációjának Adatvédelmi Szabályzata irányadó a Játékban való részévtel tekintetében.

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Opinio Institute Kft felel, mint adatkezelő.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Játék lebonyolítása során az applikációba történő regiszrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Születési év
 • email cím
 • Iskolai végzettség
 • (Lakóhely) Település típus
 • (Lakóhely) Megye
 • Nem

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk. A győztes a IV. pontban jelölt adatok megadására is kötelezett.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadását követően törli.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a Lebonyolító kapcsolatfelvételére történő válaszolással ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel azaz a részvétellel kapcsolatban igen választ adtva és amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra akkor a Lebonyolítónak az ajándék átadás/megküldésének céljából történő megkeresésére válaszolásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 1. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1141 Budapest, Szugló utca 82. postai címen vagy e-mailben az .címen.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) : 1141 Budapest, Szugló utca 82. postai címen vagy e-mailben az .címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
 • érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik; valamint
  a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1141 Budapest, Szugló utca 82. postai címen vagy e-mailben az .címen.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2022.október 18.

 

3 éves az Opinio- Születésnapi hét!

Gyorsan repül az idő, idén már harmadik születésnapunkat ünnepeltük felhasználóinkkal. Ahogy az eddigiek során, úgy most is, több meglepetéssel készültünk,  születésnapi hetünk során,  többek között egy nyereményjátékkal is. Elolvasom

Opinio kutatás – Alkohol és vezetés?

Míg más, európai országokban 1-2 pohár alacsonyabb alkoholtartalmú ital belefér a vezetés előtt, addig nálunk zéró tolerancia van érvényben? Jó ez a megoldás? Vagy enyhíteni kellene, kis mennyiségben nem okoz problémát a vezetés előtti alkohol fogyasztás? Erre voltunk kíváncsiak egyik legújabb kérdőívünk során.

Elolvasom

Opinio – Karácsonyi ajándék tippek

Közeledik a karácsony, az ajándékok bevásárlását pedig Te sem szeretnéd az utolsó pillanatra hagyni, igaz? Akkor van egy jó hírünk, készültünk nektek pár ajándék ötlettel, amikért ráadásul még sorban sem kell állnotok a plázák előtt tolongó tömegben. Olvassátok el legújabb blogcikkünket a tippekért. Elolvasom

Opinio kutatás – Felmérés az üzemanyag árstop eltörléséről

Kedd későeste bejelentették, eltörlik az üzemanyag ársapkát, és véget ért a 480 forintos benzin korszaka. A hírek hatására még több ember kezdte megrohamozni a kutakat, akik eddig is üzemanyag hiánnyal küszködtek. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mit szólnak a magyarok az árstop eltörléséről. Elolvasom

mobilos játékok

Opinio kutatás – Mobil játékok

Manapság bárhová tömegközlekedéssel utazunk, többnyire fejüket leszegő telefont nyomkodó utastársainkkal osztozunk a városi utazás szépségein. De vajon hányan játszanak a mobiljukon? Milyen gyakran vesszük észre, hogy már megint a mobilunkat nyomkodjuk? Erről szól legújabb kutatásunk, olvass tovább az eredményekért. Elolvasom

Katari VB

Opinio kutatás – Megfér egymás mellett a foci és a politika?

Elrajtolt a katari VB, amelynek megítélésében kihagyhatatlan szerepet játszik a politika. Ennek apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok szerint mennyire van helye a politikának a fociban. Ha érdekelnek az eredmények, olvassátok el összefoglaló elemzésünket. Elolvasom

nyelvtudás

Opinio Kutatás – Milyen a magyarok nyelvtudása?

Vajon tényleg kevesen beszélünk valamilyen idegennyelvet? Milyen szinten van a magyarok nyelvtudása? És mi a helyzet a fordító programokkal? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat kérdőívünk során, nézzük az eredményeket.

Elolvasom

globális felmelegedés

Opinio kutatás – Felmérés a globális felmelegedés megítéléséről

Napjaink egyik legégetőbb problémája a globális felmelegedés kérdése. Az biztos, hogy tenni kell azért, ha azt szeretnénk, hogy bolygónk állapota még sokáig élhető és fenntartható legyen. Mi a helyzet viszont most a növekvő energiaárak mellett? Erről készítettünk kutatást az applikációban, most pedig jöjjenek az eredmények. Elolvasom

Opinio kutatás – Hogyan spórolnak a magyarok?

A legtöbben a ruházaton és a szórakozáson tervezik megfogni a költségeket – erre jutott az Opinio piackutató app felmérése a magyarok megtakarítási elképzeléseivel kapcsolatban. De más meglepő adatokra is bukkantunk. Hadd mutassunk be ezek közül párat! Elolvasom